logo





JUDr. Peter Paulinský advokát

Sídlo:
Jána Hunyadiho 9
Moldava nad Bodvou
Košice-okolie

Mobil:
0907 192 697

E-Mail:

ak.paulinsky@gmail.com


TOPlist

Právne služby

Poskytovanie právnej pomoci právnickým a fyzickým osobám vo všetkých oblastiach práva sa zabezpečuje v slovenskom jazyku, podľa potreby aj v anglickom, alebo maďarskom jazyku.

 

Ponuka právnych služieb spočíva:
a/ v poskytovaní právnych rád ( právne poradenstvo )
b/ v spracovaní právnych rozborov
c/ v spisovaní listín, zmlúv a iných právnych podaní
d/ v zastupovaní klienta v konaniach pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, exekútormi, inými štátnymi orgánmi a podnikateľskými subjektami

 

♦ Oblasť obchodného práva
zakladanie obchodných spoločností ( vyhotovenia spoločenských zmlúv a zakladateľských listín ), prevody obchodných podielov, vklady majetku do obchodných spoločností a s tým súvisiace úkony, príprava, zabezpečenie a organizovanie Valných zhromaždení, vrátane vyhotovenia potrebných podkladov a listín, registrácie zmien na Obchodnom registri, vrátane zabezpečenia uloženia Výročnej správy v Zbierke listín, cenné papiere a zmenky, vybavenie živnostenského oprávnenia a zastupovanie v konaní pred živnostenským úradom, vyhotovenie zmlúv ( všetky formy podľa Obch.Zák. ), konzultácie a právne poradenstvo ohľadne týchto zmlúv, zabezpečenie záväzkov ( záložné právo, zabezpečovací prevod práva a iné. ), vymáhanie pohľadávok, reklamácie, registrácia ochrannej známky alebo patentu a úkony s tým súvisiace a iné úkony na základe dohody s klientom
Referencie:

Obchodná spoločnosť FINGRANIT s.r.o.
Obchodná spoločnosť EEP servis, s.r.o.
Obchodná spoločnosť SMIS SK, s.r.o.
Obchodná spoločnosť GoTAN s.r.o.

Obchodná spoločnosť EXPA PRINT s.r.o.

 

♦ Oblasť pracovného práva
zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľom a opačne, spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch ( pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti, iné dohody podľa ZP, výpovede a pod.), riešenie pracovnoprávnych sporov, zastupovanie v sporových veciach, vyhotovenie interných predpisov ( štatúty, nariadenia, predpisy v oblasti bezpečnosti práce ), iné úkony na základe dohody s klientom


♦ Oblasť občianskeho práva
zakladanie, registrácia a likvidácia občianskych združení a nadácií, vyhotovenie plnomocenstva, vyhotovenie zmlúv ( všetky formy podľa Obč..Zák. ), konzultácie a právne poradenstvo ohľadne týchto zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie znaleckého ohodnotenia hnuteľných vecí a nehnuteľností, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností a zastupovanie pred katastrálnym úradom, vrátane zabezpečenia geometrických snímkov, máp, zameriavania, výpisy z katastra, vymáhanie a náhrada škody, právne poradenstvo ohľadne dedičského konania, spisovanie závetov, listín o vydedení a zastupovanie v dedičskom konaní, poistné plnenia a úkony s tým spojené a ďalšie úkony na základe dohody s klientom

 

♦ Oblasť rodinného práva
návrhy na rozvod, na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na určenie vyživovacej povinnosti, na zverenie dieťaťa do výchovy, na úpravu styku, na osvojenie detí a pestúnsku starostlivosť a iné úkony na základe dohody s klientom

 

♦ Oblasť správneho práva
zastupovanie v správnom a priestupkovom konaní, právne poradenstvo v otázkach colného, daňového a stavebného konania, zastupovanie pred súdmi pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov, zastupovanie obcí, miest, obecných a mestských zastupiteľstiev, vyhotovenie interných predpisov a všeobecne záväzných nariadení obcí a miest, vymáhanie pohľadávok, daní a miestných poplatkov, právne poradenstvo pre obyvateľov obce na základe dohody s  OÚ, MsÚ, iné úkony na základe dohody s klientom
Referencie :

Obec Jasov – Gabriel Nagy, starosta
Obec Hačava – Peter Gábor, starosta


♦ Oblasť konkurzného práva
spísanie prihlášky do konkurzu, zatupovanie vo veriteľskom výbore, na prieskumnom pojednávaní, na schôdzi konkurzných veriteľov, podávanie určovacích, odporovacích žalôb a iných žalôb súvisiacich s konkurzom

 

♦ Oblasť trestného práva
podávanie trestných oznámení, zastupovanie poškodeného aj obvineného


V rámci služieb, ktoré poskytujem svojim klientom, zabezpečujem prostredníctvom externých spolupracovníkov notárske služby, finančné a daňové poradenstvo, realitné služby a služby spojené s výkonom rozhodnutia - exekúciou.

Odmena za poskytnuté právne služby môže byť účtovaná za každý úkon osobitne, podľa Sadzobníka advokátskej tarify ( Vyhláška č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci) alebo je možná individuálna dohoda na mesačný paušál, ktorého výška závisí od rozsahu požadovavaných právnych služieb.



Copyright © 2015 www.paulinsky.sk Webdesign: Gabriel Takács