logo

JUDr. Peter Paulinský advokát

Sídlo:
Jána Hunyadiho 9
Moldava nad Bodvou
Košice-okolie

Mobil:
0907 192 697

E-Mail:

ak.paulinsky@gmail.com


TOPlist

Odmena

Právne predpisy upra­vujúce posky­to­vanie právnych služieb nedo­voľujú uvádzať pri verejnom infor­movaní o výkone advo­kácie žiadne konkrétne údaje o cenách, preto bližšie infor­mácie je možné získať priamo v našej advo­kátskej kancelárii.

Obvykle sa pri uzat­váraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb dohodne advo­kátska kance­lária s klientom na zmluvnej odmene indi­vi­duálne v závis­losti od povahy a nároč­nosti danej veci, prípadne ďalších okol­ností prípadu, a to jedným z nasle­dovných štan­dardných spôsobov:

  • hodinová odmena - určená podľa počtu hodín potrebných na vyba­venie veci a dohod­nutej hodi­novej sadzby,
  • paušálna odmena - pevne stanovená ( dojednaná ) odmena, a to buď:
  • za posky­to­vanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas ( obvykle mesačná paušálna odmena za štan­dardné právne služby bez ohľadu na ich časový rozsah ), za úplné vyba­venie konkrétnej veci,
  • podielová odmena - dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci ( ktorá je spra­vidla pred­metom súdneho, či iného konania ), ak je výsledok konania podľa okol­ností prípadu veľmi neistý, pričom prináleží advo­kátovi len v prípade úspechu v danej veci,
  • tarifná odmena - stanovená postupom uvedeným vo vyhláške, a to na základe počtu vyko­naných úkonov právnej služby a tzv. základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá je určená buď podľa hodnoty veci alebo iným spôsobom v závis­losti od druhu posky­to­vaných právnych služieb,
  • kombi­novaná odmena - kombi­nácia vyššie uvedených foriem odme­ňo­vania, ak je vhodná vzhľadom na konkrétnu povahu posky­to­vaných právnych služieb.

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2015 www.paulinsky.sk Webdesign: Gabriel Takács